QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

– Không quá bốn mươi năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án có ảnh hưởng tới môi trường thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Không quá ba mươi ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án không thuộc Điểm a Khoản này;
– Trong thời hạn quy định tại các Điểm a, b Khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới chủ dự án về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thâm định không tính vào thời gian thẩm định.
– Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đôi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:
– Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường;
– Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
– Nếu Có thay đồi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đồi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không đủ khả năng xử lý được các vấn đề môi trường gia tăng theo đề nghị của chủ dự án
– Chủ dự án chỉ được tiến hành những thay đổi nêu tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
– Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo phân tích tác động môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Trên đây là 1 số chia sẻ về báo cáo tác động môi trường. Nếu có nhu cầu về các thiết bị về môi trường như bồn composite xử lý chất thải, nắp hố ga composite hay liên hệ với Composite kaito.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.972.662