NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI LÀM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI LÀM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

– Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP
– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014
– Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
– Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
– Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định
– Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong mục a được thực hiện theo quy định
– Nếu dự án đã được phê duyệt mà chưa đi vào hoạt động trong các trường hợp sau cần phải xin cấp lại báo cáo đtm
– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt
– Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán, dự báo trong hồ sơ đtm đã được phê duyệt.
– Hồ sơ đề nghị thẩm định và việc thẩm định, phê duyệt đối với các trường hợp quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Kết hợp sử dụng loại bồn composite, bể lắp ghép, bồn lắp ghép giảm thiểu tác động môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.972.662