BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

các bước lập báo cáo tác động môi trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là đánh giá tác động qua lại giữa dự án với các yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã hội. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như “xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.
– ĐTM là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư ra quyết định lựa chọn phương án khả thi và tối ưu nhất về kinh tế và kỹ thuật cho dự án đầu tư đó.
– Mọi cân nhắc về môi trường đều được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tiên lập quy hoạch dự án (thông qua nội dung giải trình các vấn đề môi trường trong báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật) đến phát triển và thực hiện dự án (thông qua báo cáo ĐTM) và tiếp tục suốt trong quá trình hoạt động của dự án.

Vì sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dối với dự án?

Mục đích của việc lập đánh giá tác động môi trường ĐTM để biết được mức độ ảnh hưởng của dự án đến môi trường so với quy định của nhà nước, từ đó quyết định xem có phê duyệt dự án hay không.
– Ràng buộc trách nhiệm nghĩa vụ của doanh nghiệp, tạo mức độ chủ động trong việc bảo vệ môi trường khu vực hoạt động của dự án.
– Hợp thức hóa quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Phát triển kinh tế xã hội kèm với bảo vệ môi trường.

Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án đánh giá tác động môi trường
– Đánh giá hiện tại điều kiện môi trường khu vực thực hiện dự án
– Tìm các nguồn gây ô nhiễm của dự án: khí thải, nước thải, chất thải, ô nhiễm tiếng ồn. Xác minh, thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh. các loại chất thải tạo ra trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
– Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
– Đưa ra phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án, kế hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
– Tham vấn ý kiến các cấp quản lý phường, quận, huyện nơi thực hiện dự án
– Xây dựng chương trình kiểm sát đánh giá môi trường.
– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.
Để xử lý các tác động môi trường từ nguồn nước. Sử dụng các loại bồn composite, bồn chứa hóa chất, bồn composite xử lý nước thải tạo hiệu quả cao nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.972.662